Shop Regulations

REGULAMIN SKLEPU

Spis Treści regulaminu MTA Wedding Center:

1. Postanowienia ogólne

2. Informacje o produktach

3. Warunki składania i realizacji zamówień

4. Modyfikacje zamówienia

5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

6. Realizacja zamówień

7. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

8. Warunki gwarancji

9. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

10. Zwrot należności Klientom

11. Dane osobowe

12. Reklamacje

13. Postanowienia końcowe

Prowadzi sklep internetowy MTA Wedding Center

TMTA Wedding Center z siedzibą we Zielonej Górze (66-002), ul. Stary Kisielin-Wiosenna7e, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9730818976,

SŁOWNICZEK:

BOK – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.mtaweddingcenter.com

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com , w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.mtaweddingcenter.com , w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do MTA Wedding Center Marta Wółkiewicz podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep Internetowy www.mtaweddingcenter.com – prowadzony przez MTA Marta Wółkiewicz sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.mtaweddingcenter.com

Specyfikacja – wytyczne klienta na podstawie których wykonywany jest zamówiony produkt, w szczególności rodzaju i koloru tkanin użytych do stworzenia produktu oraz wymiarów osoby, dla której ten produkt jest tworzony.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym www.mtaweddingcenter.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa:

warunki składania zamówień na produkty oferowane przez MTA Wedding Center i dostępne w Sklepie Internetowym www.mtaweddingcenter.com , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;

uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com, niezbędne jest urządzenie końcowe. Czyli urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Mogą to być typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności (np. rejestracji terminu lub składania zamówień na produkty) Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com W tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com lub jego elementy techniczne.

Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem. W tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego mtaweddingcenter.com nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

§2. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com:

zawierają podatek VAT

nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazana będzie podczas potwierdzenia zamówienia lub przez rozmowę z Expertem.

3. MTA Wedding Center zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4. MTA Wedding Center może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§3. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wszystkie produkty jakie sprzedajemy  w sklepie internetowym mtaweddingcenter.com są produktami wykonywanymi na zamówienie według Specyfikacji dostarczonej przez klienta. Specyfikacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania produktu.

3. W przypadku uzasadnionej konieczności, zamówienie możemy podzielic na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MTA Wedding Center oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli MTA Wedding Center niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez MTA Wedding Center zamówienia złożonego przez Klienta.

6. Jeżeli w formularzu specyfikacji produktu będzie niejasna,  celu realizacji zamówienia szycia na miarę, MTA Wedding Center skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia Specyfikacji. Do stworzenia specyfikacji na adres mailowy klienta podany podczas rejestracji lub składania zamówienia zostanie wysłany formularz Specyfikacji wraz z instrukcją jak należy go wypełnić:

W celu poprawnego wypełnienia formularza, Klient ma prawo zasięgnąć porady i pomocy BOK.

Sklep internetowy mtaweddingcenter.com nie ponosi odpowiedzialności za błędne wykonanie pomiarów oraz wypełnienie formularza Specyfikacji przez Klienta.

7. Jeżeli klient wypełni, uzgodni i dostarczy formularz specyfikacji do Sklepu Internetowego i sama realizacja zamówienia jest możliwa bez zastrzeżeń, na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłamy wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem MTA Wedding Center o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a MTA Wedding Center do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. MTA Wedding Center ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez podmiot otrzymania zamówienia). W przypadku, jeśli MTA Wedding Center nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a MTA Wedding Center nie zostaje zawarta.  Wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszego regulaminu.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców MTA Wedding Center, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia. MTA Wedding Center poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.

Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia. A jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji MTA Wedding Center

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, MTA Wedding Center może zaproponować Klientowi :

anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta MTA Wedding Center będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie. W przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym MTA Wedding Center będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie;

podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie. W przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek.

10. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie MTA Wedding Center). MTA Wedding Center dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

Anulowanie zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia. A jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez MTA Wedding Center

11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, MTA Wedding Center jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że MTA Wedding Center jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10 i ust. 12-13 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana (w całości lub w części), MTA Wedding Center zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 niniejszego regulaminu.

13. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką), a także do niezwłocznego odbioru przedmiotu zamówienia. MTA Wedding Center nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia (dostarczenie po upływie ustalonego terminu dostarczenia) w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.

§4. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia aż do momentu, gdy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. W takim przypadku, jeśli zapłata została dokonana, to zwrot płatności nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w par. 13 niniejszego regulaminu.

2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do MTA Wedding Center) lub zmiany danych na fakturze do momentu wysłania zamówienia, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w BOK.

3. Zmian w zamówieniu w powyżej wymienionym zakresie (adres dostawy, zmiana danych na fakturze) Klient może dokonywać osobiście, telefonicznie lub za pomocą maila. W przypadku zlecenia zmian przez BOK Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian na wskazany w niniejszym formularzu specyfikacji adres poczty elektronicznej.

4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z przedmiotu zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Klient otrzyma potwierdzenie anulowania zamówienia na wskazany w niniejszym formularzu specyfikacji adres poczty elektronicznej.

§5. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mtaweddingcenter,com są opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).

2. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są ustalone w trakcie składania zamówienia.

4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez MTA Wedding Center

5. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez MTA Wedding Center pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. MTA Wedding Center zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych lub tygodni (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których orientacyjnie nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji MTA Wedding Center może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – MTA Wedding Center wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§7. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁ RĘKOJMI

1 MTA Wedding Center jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową lub Specyfikacją Klienta. MTA Wedding Center odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów. Nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. MTA Wedding Center w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe). Jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W rezultacie rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez MTA Wedding Center. Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) MTA Wedding Center. MTA Wedding Center  i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:

W sytuacji kiedy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, reklamację z tytułu rękojmi. (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji). Należy odesłać na adres Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

Kiedy produkt został odebrany w salonie MTA Wedding Center, reklamacje należy składać w tym Salonie do MTA Wedding Center, w którym nastąpił odbiór tego produktu lub stosownie do postanowień lit. a powyżej.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – do MTA Wedding Center niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny do MTA Wedding Center zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem). Ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność do MTA Wedding Center z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku do Atelier MTA Wedding Center wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny. Od wad albo wadę usuni do MTA Wedding Center może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

W pozostałym zakresie MTA Wedding Center z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność MTA Wedding Center. MTA Wedding Center za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty  Jaką taki Klient zapłacił do MTA Wedding Center za nabycie danego produktu.

§8. WARUNKI GWARANCJI

1. MTA Wedding Center sprzedaje produkty jakie są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z BOK.

2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 niniejszego regulaminu.

§9. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu jeśli zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, po uzgodnieniu Specyfikacji:

kontaktując się z BOK;

2. MTA Wedding Center sprzedaje produkty które  wykonujemy na indywidualne zamówienie według Specyfikacji Klienta, po przyjęciu zamówienia do realizacji (po uzgodnieniu z Klientem Specyfikacji) Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym mtaweddingcenter.com

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Powinien poinformować MTA Wedding Center o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy. Wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§10. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. MTA Wedding Center dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

nie przyjmujemy oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu MTA Wedding Center zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

3. MTA Wedding Center dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty. Jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Jeśli dokonane przez Klienta zamówienie było opłacane za pomocą określonej formy płatności. (np. za pomocą karty płatniczej i przelewu bankowego). To zwrot dokonujemy w proporcjonalnie i za pomocą form, z jakich skorzystano dokonując płatności.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MTA Wedding Center nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu. Jeżeli pomimo zachowania przez MTA Wedding Center należytej staranności. W tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania MTA Wedding Center numeru rachunku Klienta. Klient nie prześle MTA Wedding Center takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MTA Wedding Center  nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu. Jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych.  Imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez MTA Wedding Center należytej staranności prawidłową realizację płatności.

6. W przypadku, gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w MTA Wedding Center, a zamówienie:

zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3-4 powyżej.

§11. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym mtaweddingplanner.com . (proces rejestracji konta, w momencie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym mtaweddingcenter.com. W procesie korzystania ze Sklepu Internetowego mtaweddingplanner.com W tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym mtaweddingplanner.com). Przetwarzane są przez MTA Marta Wółkiewicz z siedzibą we Zielonej Górze (66-002), ul. Stary Kisielin – Wiosenna 7e (administrator danych).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez MTA Wedding Center. Które wymagają podania danych osobowych. MTA Wedding Center przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym www.mtaweddingcenter.com. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie od BOK.

4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

5. Klient oświadcza podając dane, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com poświęconej polityce prywatności.

§12. REKLAMACJE

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do MTA Wedding Center:

pisemnie na adres siedziby MTA Wedding Center (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@mtaweddingcenter.com (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

za pośrednictwem BOK.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację. (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail). Jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

3. MTA Wedding Center rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Odpowiedź na reklamację udzielamy w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji. Tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 10 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi). Załącznik do niniejszego regulaminu lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa. MTA Wedding Center nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a MTA Wedding Center, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej. Do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

3. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a MTA Wedding Center, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby MTA Wedding Center.

4 MTA Wedding Center dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego mt weddingcenter.com były na najwyższym poziomie, jednakże MTA Wedding Center nie wykluczamy możliwości czasowego zawieszenia dostępności. Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu. W związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com MTA Wedding Center dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com dokonywane w godzinach nocnych.

5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Nazwy produktów podane na stronie Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com używamy w celach identyfikacyjnych i nazwy mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

8. MTA Wedding Center  w celach statystycznych i celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Sklep Internetowy mtaweddingplanner.com wykorzystuje informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta. Następnie MTA Wedding Center  odczytuje przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego mtaweddingcenter.com . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

9. Językiem umów zawieranych z MTA Wedding Center  jest język polski oraz angielski.

10. MTA Wedding Center  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu.  Skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji. Wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com . W tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com;

zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

przeciwdziałanie nadużyciom;

poprawa obsługi Klientów;

zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mtaweddingcenter.com

11. W przypadku jeśli MTA Wedding Center  zmieni regulamin,  firma udostępni go w Sklepie Internetowym mtaweddingcenter.com . O zmianie regulamin MTA Wedding Center  poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym www.mtaweddingcenter.com. Za równo poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.

12. Regulamin zmieniony przez MTA Wedding Center  jest podstawowym i wiążący dla zarejestrowanego Klienta. A ten z kolei nie wypowie umowy o prowadzenie konta w Sklepie Internetowym mtaweddingcenter.com . Nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w § 2 niniejszego regulaminu. Przed dniem opublikowania i wejściem w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 11 powyżej.

13. Zmiana regulaminu w żadnym razie nie wpłynie na zamówienia złożone przed taką zmianą, które będziemy realizować na zasadach dotychczasowych.

Shopping Basket